Adatvédelmi szabályzat

 

A www.ubena-spices.com SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A jelen dokumentum (Adatvédelmi szabályzat) a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó és/vagy Felhasználók) adatainak a www.ubena-spices.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) történő gyűjtésének módjait ismerteti.

1. ADATKEZELŐ

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) 24. cikke szerinti adatkezelő – akire a jelent Adatvédelmi szabályzat vonatkozik – az S.C. Fuchs Condimente RO S.R.L. (székhelye: Románia, 115300 Curtea de Argeș, str. Nordului, no. 41-43), amelyet a DF World of Spices GMBH társaság vezet és irányít, és képviseletét jelenlegi jogi képviselője látja el (a továbbiakban: Fuchs Condimente RO vagy Adatkezelő).

Az Adatkezelő szervezeti felépítésével összhangban kijelenti, hogy kinevezte az adatfeldolgozót és a személyes adatok feldolgozásáért felelős személyeket a különféle igazgatótanácsokban, vállalati részlegekben és osztályokon, valamint, hogy a Csoport többi tagját képező társaságok szintén teljesítették ezen jogi kötelezettségeiket a saját szervezeti felépítésükkel összhangban.

A fentiekre való tekintettel az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és a személyes adatok védelmét szabályozó, alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján, személyes adatainak kezelése az alábbi módon és célokból történik.

2. AZ ADATKEZELÉS TÁRGYA

A Fuchs Condimente RO olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön adott meg az Adatkezelő www.ubena-spices.com weboldalának (a továbbiakban: Weboldal) böngészése során és/vagy az Adatkezelő részére küldött kapcsolatfelvételi kérelem esetén; ezek kifejezetten a következők:

 • keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám
 • a kérést indító számítógép IP-címe
 • a kérés dátuma és időpontja
 • a megtekintett oldal, a letöltött fájl neve
 • a letöltött adatok mennyisége
 • a folyamat eredményére vonatkozó információ (pozitív vagy negatív)
 • a weboldal eléréséhez vagy egy funkció aktiválásához használt URL
 • a használt böngésző.

A fent felsorolt információkat – beleértve az IP-címet is – tároljuk a folyamat során annak érdekében, hogy Ön használni tudja a Weboldalunkat. Az IP-címet rövid ideig tároljuk annak érdekében, hogy meggyőződhessünk az informatikai környezet biztonságosságáról, és különösen a számítógépes rendszerek visszaélésektől való megóvása és a támadások visszaverése érdekében.

Mindenesetre magától értetődik, hogy az adatkezelés nem foglalja magában az „érzékenynek” tekinthető Személyes Adatokat, tehát azokat az Adatokat, amelyek felhasználhatók egy személy faji vagy etnikai hovatartozásának, vallási, filozófiai vagy egyéb meggyőződésének, politikai pártokban, szakszervezetekben, egyesületekben vagy vallási, filozófiai, politikai vagy szakszervezeti jellegű szervezetekben betöltött tagságának felfedésére, valamint olyan Személyes Adatok, amelyek segítségével felfedhető egy személy egészsége vagy a szexuális élete.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott Adatok felhasználása a következő célokra történik:

A. Az érintett előzetes hozzájárulása nélkül, szerződéses célokra:

 1. vásárlások kezelése és forgalmazás;
 2. a Társaság által használt számítógépes rendszerek kezelése, azaz kizárólag a Weboldal használatával kapcsolatos névtelen információk gyűjtése és annak ellenőrzése, hogy a Weboldal megfelelően működik-e, amikor a Felhasználó használja;
 3. karbantartás elvégzése és műszaki támogatás nyújtása a Weboldal és a kapcsolódó szolgáltatások megfelelő működésének biztosítása érdekében (különösen az előző bekezdésekben említett szolgáltatások és különleges jellemzők);
 4. a Weboldal minőségének és felépítésének javítása, valamint új szolgáltatások, funkciók és/vagy jellemzők létrehozása;
 5. csalárd tevékenységek és a Weboldallal kapcsolatos kárt okozó visszaélések megelőzése és azonosítása;
 6. kapcsolattartás a Felhasználóval postai úton vagy e-mailen keresztül, kizárólag a Társaság birtokában lévő információk megerősítése és/vagy módosítása céljából.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy ha már meglévő ügyfelünk, előfordulhat, az Ön előzetes beleegyezése nélkül is kereskedelmi tartalmakat küldünk az Ön által megadott e-mail címre az Adatkezelő olyan szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatban, amilyenekhez hasonlót korábban már használt (ún. „soft spam”).

B. Csak az érintett előzetes hozzájárulásával, nem szerződéses célokra:

 1. a Társaság által kínált vagy vállalt termékekkel, kezdeményezésekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi vagy promóciós tartalmak postai, telefonos, e-mail, SMS, MMS, értesítés vagy hírlevél formájában történő elküldése.

 

4. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÉS ADATVÉDELEM

Az alábbi eljárásokat használjuk az Adatok elektronikus kezelésére: gyűjtés, regisztráció, frissítés, rendezés, tárolás, betekintés, feldolgozás, módosítás, kiválasztás, elhelyezés, harmonizáció, használat, egyesítés, blokkolás, törlés és megsemmisítés.

Az alkalmazandó jogszabályoknak és az ilyen Adatok védelmére vonatkozó jóváhagyott szabványoknak megfelelően a Társaság különleges biztonsági intézkedéseket fogadott el az adatvesztés, jogellenes vagy helytelen használat, valamint a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

Pontosabban, az Ön adatainak biztonsága és védelme érdekében az Adatkezelő egyebek mellett szabványos tűzfalakkal, jelszóvédelemmel és minden, a személyes adatok védelmére irányuló biztonsági intézkedéssel biztosított adathálózatot hozott létre és használ az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 32. cikke és az alkalmazandó román jogszabályok szerint.

5. ADATTÁROLÁS

Az Adatkezelő az adatokat a fenti célok teljesítéséhez szükséges ideig, de legfeljebb az adatgyűjtéstől számított két évig kezeli.

6. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS JELLEGE

Adatait szerződéses célokra kell megadnia. Erre az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez van szükség; az adatszolgáltatás megtagadása azt jelenti, hogy nem fogja tudni használni az említett szolgáltatásokat.

Az adatok szolgáltatása egyéb, nem szerződéses célokra nem kötelező, és az adatszolgáltatás megtagadása nem akadályozza Önt az Adatkezelő szolgáltatásainak használatában. Ha azonban úgy dönt, hogy visszatartja Adatait, nem fog tudni hozzáférni a korlátozott elérésű területekhez és bizonyos szolgáltatásokhoz (ilyen például a hírlevél).

7. ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Adataihoz a következő személyek az alábbi célokkal férhetnek hozzá:

 • az Adatkezelő és/vagy a Csoporthoz tartozó társaságok alkalmazottai és/vagy munkatársai, mint feldolgozásért felelős személyek és/vagy belső adatfeldolgozók és/vagy rendszergazdák
 • harmadik fél társaságok vagy egyéb személyek (például a Fuchs Csoporthoz tartozó társaságok, ügyfélszolgálati munkatársak, IT szolgáltatók, a Fuchs Condimente RO által használt informatikai rendszert kezelő személyek, telekommunikációs hálózatok, beszállítók, hitelintézetek, szakmai társaságok stb.), amelyek és akik külső adatfeldolgozókként külső tevékenységeket végeznek az Adatkezelő nevében.

8. ADATOK KÖZLÉSE ÉS TERJESZTÉSE

A fenti célok elérése, valamint a Weboldal és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások megfelelő biztosítása érdekében az Ön Adatai – az Ön előzetes hozzájárulása nélkül – a Társasággal kapcsolatban független adatkezelőkként eljáró harmadik felek részére is átadhatók. Ilyenek például:

 • a rendőrség vagy igazságügyi hatóságok, amelyek az adatok kezelését kifejezett kérésükre, intézményi célokból és/vagy egy törvény rendelkezései alapján végzik nyomozás és ellenőrzés során
 • az állami hatóságok és/vagy közigazgatás, adó- és polgári kötelezettségek ellenőrzése és vizsgálata céljából
 • hatóságok, amelyek az érintettek kérelmére felügyelik a jogi kötelezettségek teljesítését és/vagy betartatják az állami hatóságok által bevezetett rendeleteket.

Az Ön adatai a fenti célok teljesítéséhez szükséges tevékenységeket végző független adatkezelőkként eljáró harmadik felek részére (például partnereknek, szabadfoglalkozású személyeknek, megbízottak stb.) is átadhatók.

Az Ön adatai nem terjesztjük vagy továbbítjuk EU-n kívüli országokba.

9. AZ ÉRTINTETTEK JOGAI

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel érintett személyként jogában áll:

 • igazolást kapni, amely megerősíti az Adatai meglétét vagy hiányát, akkor is, ha még nem regisztrálták, illetve, hogy az adatokat érthető formában hozzáférhetővé tegyék az Ön számára;
 • igazolást, és szükség esetén másolatot kapni, amely: (a) megerősíti a Személyes Adatok eredetét, és megadja a kategóriájukat; (b) meghatározza az alkalmazott módszert, ha az adatkezelés elektronikus eszközökkel történik; (c) meghatározza az adatkezelés célját és módját; (d) azonosítja az adatkezelőt és az adatfeldolgozót; (e) azonosítja az érintettet vagy az érintettek kategóriáit, akik részére a Személyes Adatok kiadhatók, vagy akik használhatják azokat további információ megszerzése céljából, különösen, ha a fogadó felek harmadik országokból származnak vagy nemzetközi szervezetek; (f) amennyiben lehetséges, meghatározza az adatok megőrzésének időtartamát és az ezen időtartam meghatározásának szempontjait; (g) megerősíti egy automatizált döntéshozatali rendszer meglétét – a profil létrehozását is beleértve –, és ebben az esetben a mögötte rejlő módszert, annak fontosságát és az érintett számára várható eredményeket; (h) megerősíti a megfelelő garanciák meglétét EU-n kívüli országok vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítás esetén;
 • indokolatlan késedelem nélkül gondoskodni arról, hogy frissítsék vagy javítsák a helytelen adatokat, vagy az érintett kérésére módosítsák a hiányos adatokat;
 • intézkedni az olyan Adatok törléséről, anonimizálásáról vagy visszatartásáról: a) amelyeket jogellenesen kezeltek; b) amelyek az adatgyűjtés vagy későbbi adatkezelés céljával kapcsolatban már nem szükséges adatok; c) ha az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulást visszavonták, és ha az adatkezelésre nincs más jogalap; d) ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogos indok a folytatásra; e) ha a jogi kötelezettséget teljesítették; f) ha az Adatok kiskorúakra vonatkoznak. Az Adatkezelő csak a következő okokból tagadhatja meg az Adatok törlését: (a) ha a véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadságához való jogra vonatkozik; (b) ha jogi kötelezettség teljesítése, közérdekű feladat elvégzése vagy közhatalom gyakorlása céljából szükséges; (c) közegészségügyi okokból; (d) ha közérdekből, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai célból archiválják; (e) ha azt valamely jog bíróságon történő érvényesítésére használják;
 • elintézni, hogy az adatkezelés korlátozott legyen: (a) ha a Személyes Adatok pontossága vitatható; b) ha az Adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli a törlés megakadályozása érdekében; c) ha az Adatokat valamely jog bíróságon történő érvényesítésére használják; d) ha folyamatban van annak megállapítása, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett indokaival szemben;
 • ha az adatkezelést automatikusan végzik, az Önre vonatkozó Adatokat akadályok nélkül és strukturált, általánosan használt, géppel olvasható és interoperábilis formátumban megkapni, azok másik adatkezelőhöz történő továbbítása vagy egyik kezelőtől a másikhoz történő közvetlen átvitele céljából, ha ez technikailag lehetséges;
 • részben vagy teljes mértékben ellenezni: (a) az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelését jogos indokok alapján, még akkor is, ha ezek az Adatok az adatkezelés szempontjából alapvető fontosságúak; (b) az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését promóciós tartalom terjesztése, közvetlen értékesítés folytatása, piackutatás vagy kereskedelmi kommunikáció céljából, operátor beavatkozása nélküli, automatikus hívórendszeren, e-mailen és/vagy hagyományos marketinges módszereken és/vagy postai úton keresztül;
 • adatvédelmi panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti szervnek.

Ha szükséges, a fenti esetekben az Adatkezelő köteles jelezni az Ön esetleges joggyakorlását minden harmadik fél felé, akiknek a Személyes Adatokat továbbította, kivéve egyes különleges esetekben (pl. ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítéssel járna).

10. A JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

A fent említett jogokat bármikor gyakorolhatja:

 • az Adatkezelő részére, az alábbi címre küldött tértivevényes ajánlott levél útján: S.C. Fuchs Condimente RO S.R.L., 115300 Curtea de Argeș, Str. Nordului 41-43, Románia
 • a dpo@fuchs-condimente.ro címre küldött e-mail útján.

11. ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ

Adatkezelő:

 • S.C. Fuchs Condimente RO S.R.L

Az adatfeldolgozó és az adatfeldolgozásért felelős személyek nevét külön kérés esetén adjuk ki. A nevek kiadása az alábbi címre küldött e-mailben kérhető: dpo@fuchs-condimente.ro.

Az adatfeldolgozók naprakész listája az Adatkezelő székhelyén, az S.C. Fuchs Condimente RO S.R.L., 115300 Curtea de Argeș, Str. Nordului 41-43, Románia címen található.

12. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT FRISSÍTÉSEI

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az általános adatvédelmi rendelet 13. cikkével összhangban kidolgozott Adatvédelmi szabályzatot folyamatosan frissítjük, amelyről a weboldalunkon értesítjük.

 

Utolsó frissítés:  [2019. június]