Politika privatnosti

 

POLITIKA OBRADE OSOBNIH PODATAKA NA INTERNETSKOJ STRANICI www.ubena-spices.com

Ovaj dokument (Politika privatnosti) opisuje načine obrade podataka korisnika (u daljnjem tekstu Korisnik i/ili Korisnici) prikupljenih putem internetske stranice www.ubena-spices.com (u daljnjem tekstu Stranica).

 

1. VODITELJ OBRADE

Voditelj obrade u smislu čl. 24 Uredbe EU 679/2016 (GDPR) podataka koji su predmet ove Politike jest S.C. Fuchs Condimente RO S.R.L sa sjedištem u Rumunjskoj, 115300 Curtea de Argeș, str. Nordului, no. 41-43 društvo koje podliježe upravljanju i koordinaciji društva DF World of Spices GmbH, zastupanog po trenutnom zakonskom zastupniku (u daljnjem tekstu Fuchs Condimente RO ili Voditelj obrade).

Voditelj obrade, u skladu sa svojom organizacijskom strukturom, izjavljuje da je imenovao izvršitelje obrade i osobe zadužene za obradu osobnih podataka u različitim upravama, službama i odjelima i izjavljuje da su ostala društva Grupe podjednako udovoljila, svatko u skladu sa svojom organizacijskom strukturom, istim zakonskim obvezama.
S obzirom na gore navedeno, Voditelj obrade Vas obavještava, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i važećem nacionalnom zakonodavstvu koje uređuje zaštitu osobnih podataka, da će Vaši podaci biti obrađeni na sljedeći način i u sljedeće svrhe:

 

2. PREDMET OBRADE

Fuchs Condimente RO obrađuje osobne identifikacijske podatke (u daljnjem tekstu Podaci ili Osobni podaci) koje ste priopćili prilikom pregledavanja internetske stranice Voditelja obrade www.ubena-spices.com (u daljnjem tekstu Stranica) i/ili u slučaju slanja zahtjeva za kontakt Voditelju obrade, a osobito:

 • ime, prezime, e-poštu, adresu, telefonski broj
 • IP-adresu računala koje izvršava zahtjev
 • datum i vrijeme zahtjeva
 • stranicu na koju se pristupa, naziv preuzete datoteke
 • količinu preuzetih podataka
 • informacije o ishodu postupka (pozitivan ili negativan)
 • URL s kojeg je stranica otvorena ili je aktivirana željena funkcionalnost
 • upotrijebljeni internetski preglednik.

Gore navedene informacije, uključujući IP-adresu, pohranjene su tijekom postupka da bi se omogućilo korištenje naših internetskih stranica. Osim toga, IP-adresa pohranjuje se na kratko vrijeme da bi se osigurala sigurnost IT-okruženja, a posebice da bi se naši računalni sustavi zaštitili od zlouporabe i da bi odbili napade.
U svakom slučaju, podrazumijeva se da obrada neće uključivati osobne podatke koji spadaju u kategoriju „osjetljivih“ podataka, tj. podataka prikladnih za otkrivanje rasnog i etničkog podrijetla, vjerskih, filozofskih ili drugih uvjerenja, političkih mišljenja, članstva u političkim strankama, sindikatima, udrugama ili organizacijama vjerske, filozofske, političke ili sindikalne prirode, kao i osobnih podataka prikladnih za otkrivanje zdravstvenog stanja i seksualnog života.

 

3. SVRHE OBRADE

Podaci koje Korisnik dostavi obradit će se u sljedeće svrhe:

A. Bez Vaše prethodne privole, za ugovorne svrhe:

 1. za upravljanje procesom kupnje i otpreme proizvoda
 2. za upravljanje računalnim sustavima koje koristi Društvo isključivo u svrhu pribavljanja anonimnih informacija o korištenju internetske Stranice i provjere njezina ispravnog rada tijekom pregledavanja koje vrši Korisnik
 3. za provođenje održavanja i tehničke pomoći potrebne za osiguravanje pravilnog rada Stranice i s njom povezanih Usluga (posebice usluga i posebnih funkcionalnosti navedenih u prethodnim člancima)
 4. za poboljšanje kvalitete i strukture Stranice, kao i za stvaranje novih usluga, funkcionalnosti i/ili značajki na njoj
 5. za sprečavanje ili otkrivanje aktivnosti prijevare ili zlouporaba štetnih za Stranicu
 6. za kontaktiranje Korisnika, poštom ili e-poštom, isključivo u svrhu potvrđivanja i/ili izmjene informacija koje posjeduje Društvo.

Usto, obavještavamo Vas da Vam možemo poslati, u slučaju da ste već naš klijent, čak i bez Vaše prethodne privole, komercijalnu komunikaciju na adresu e-pošte koju ste naveli, a koja se odnosi na usluge i proizvode Voditelja obrade slične onima koje ste već koristili (takozvani soft spam)

B. Samo uz Vašu prethodnu privolu, za izvanugovorne svrhe:

 1. za slanje komercijalnih ili promotivnih komunikacija o proizvodima, inicijativama i/ili uslugama koje nudi Društvo, putem običnih pisama ili telefonskih poziva, e-pošte, SMS-a, MMS-a, obavijesti i newslettera.

 

4. NAČINI OBRADE, SIGURNOSNE MJERE I POVJERLJIVOST PODATAKA

Obrada Vaših podataka provodi se – na elektronički način – pomoću postupaka prikupljanja, registracije, ažuriranja, organizacije, pohrane, savjetovanja, obrade, izmjene, odabira, pronalaska, usklađivanja, upotrebe, kombiniranja, blokiranja, brisanja i uništenja Podataka.
U skladu s važećim zakonodavstvom i odobrenim standardima za zaštitu takvih podataka, Društvo je usvojilo posebne sigurnosne mjere da bi spriječilo gubitak podataka, nedopuštenu ili nepravilnu uporabu i neovlašten pristup.
Konkretno, da bi se osigurala sigurnost i povjerljivost Vaših podataka, Voditelj obrade usvojio je i koristi, između ostalog, podatkovne mreže zaštićene standardnim vatrozidovima (firewall), zaštitu lozinkom, kao i sve sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka sukladno članku 32. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a) i važećem hrvatsko zakonodavstvu.

 

5. POHRANA PODATAKA

Voditelj obrade obrađuje Podatke u vremenu koje je potrebno za ispunjenje gore navedenih svrha, a u svakom slučaju ne duže od 2 godine od prikupljanja podataka.

 

6. NARAV DAVANJA PODATAKA

Davanje Podataka za ugovorne svrhe obvezno je: ti su Podaci potrebni za korištenje usluga Voditelja obrade i ako ne date Podatke, nećete moći koristiti usluge Voditelja obrade.
Davanje Podataka za dodatne izvanugovorne svrhe nije obavezno, a ako ih ne date, nećete biti spriječeni u uporabi usluga Voditelja obrade. Međutim, ako odlučite uskratiti Podatke, nećete moći pristupiti rezerviranim područjima ili određenim uslugama (uključujući na primjer usluge newslettera).

 

7. PRISTUP PODACIMA

Vašim Podacima mogu pristupiti u gore navedene svrhe:

 • zaposlenici i/ili suradnici Voditelja obrade i/ili društava Grupe, u svojstvu osoba zaduženih za obradu i/ili internih izvršitelja obrade i/ili administratora sustava
 • treća društva ili drugi subjekti (na primjer društva iz grupe Fuchs, operateri podrške kupcima, pružatelji IT-usluga, pružatelji usluga za upravljanje informacijskim sustavom koji koristi Fuchs Condimente RO, telekomunikacijskih mreža, dobavljači, kreditne institucije, profesionalne tvrtke itd.) koji obavljaju eksternalizirane aktivnosti za račun Voditelja obrade, u svojstvu vanjskih izvršitelja obrade.

 

8. KOMUNIKACIJA I ŠIRENJE PODATAKA

U ispunjavanju gore navedenih ciljeva te za ispravno pružanje usluga Stranice i s njom povezanih usluga, Vaši podaci mogu biti priopćeni, čak i bez Vaše privole, trećim osobama u odnosu na Društvo u svojstvu neovisnih voditelja obrade, poput:

 • policije ili sudskih organa koji će ih obrađivati, i to na njihov izričit zahtjev, u institucionalne svrhe i/ili po sili zakona tijekom provođenja istraga i kontrola
 • javnih tijela i/ili tijela javne uprave u svrhu provođenja revizije i provjera u skladu s poreznim i građanskim obvezama
 • tijela nadležnih za ispunjenje zakonskih obveza i/ili provođenje propisa javnih tijela, u slučaju da navedeni subjekti to zatraže.

Vaši se podaci također mogu otkriti trećim stranama (npr. partnerima, osobama koje se bave slobodnim zanimanjima, agentima itd.) u svojstvu neovisnih voditelja obrade za obavljanje aktivnosti koje služe za ispunjenje gore navedenih svrha.
Vaše podatke nećemo širiti ili prenositi u zemlje koje nisu članice EU.

 

9. PRAVA KORISNIKA

Obavještavamo Vas da, u svojstvu ispitanika, imate pravo:

 • ishoditi potvrdu o postojanju ili nepostojanju Vaših osobnih podataka, čak i ako oni nisu još registrirani, i da Vam se ti podaci učine dostupnima u razumljivom obliku
 • ishoditi naznaku i, po potrebi, njezinu kopiju: (a) podrijetla i kategorije osobnih podataka; (b) logike koja se primjenjuje u slučaju obrade pomoću elektroničkih instrumenata; (c) svrhe i načina (modaliteta) obrade; (d) identifikacijskih podataka voditelja i izvršitelja obrade; (e) subjekata ili kategorija subjekata kojima se osobni podaci mogu priopćiti ili koji mogu saznati više o njima, osobito ako su primatelji treće zemlje ili međunarodne organizacije; (f) kada god je to moguće, razdoblja pohrane podataka ili kriterija koji se koriste za određivanje tog razdoblja; (g) o postojanju automatiziranog procesa odlučivanja, uključujući izradu profila, a u ovom slučaju korištenih logika, važnosti i očekivanih posljedica za ispitanika; (h) o postojanju odgovarajućih jamstava u slučaju prijenosa podataka državi izvan EU ili međunarodnoj organizaciji
 • ishoditi, bez nepotrebnog odgađanja, ažuriranje i ispravak netočnih podataka ili, kad je za to zainteresiran, dopunu nepotpunih podataka
 • ishoditi brisanje, pretvaranje u anonimni oblik ili uskraćivanje podataka: (a) koji su nezakonito obrađeni; (b) koji više nisu potrebni za svrhu za koju su prikupljeni ili naknadno obrađeni; (c) u slučaju povlačenja privole na kojoj se temelji obrada i ako ne postoji druga pravna osnova; (d) ako ste se usprotivili obradi i ne postoji legitiman razlog za nastavak obrade; (e) u slučaju ispunjenja zakonske obveze; (f) u slučaju podataka koji se odnose na maloljetnike. Voditelj obrade može odbiti brisanje samo u slučaju: (a) ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; (b) ispunjenja zakonske obveze, odnosno izvršenja zadatka koji se provodi u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti; (c) razloga koji su u interesu javnog zdravlja; (d) arhiviranja u javnom interesu, znanstvenih ili povijesnih istraživanja ili u statističke svrhe; (e) ostvarivanja prava na sudu
 • ishoditi ograničavanje obrade u slučaju: a) osporavanja točnosti osobnih podataka; (b) nezakonite obrade podataka od strane Voditelja obrade u svrhu sprečavanja njihova brisanja; (c) ostvarivanja nekog svog prava na sudu; (d) provjere nadilaze li legitimni razlozi Voditelja obrade razloge ispitanika
 • primiti – ako se obrada provodi automatiziranim putem – bez zapreka i u strukturiranom, obično upotrebljavanom, strojno čitljivom i interoperabilnom formatu podatke koji se odnose na Vas da biste ih prenijeli drugom voditelju obrade ili dobiti izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo
 • uložiti prigovor, u cijelosti ili djelomično: (a) iz legitimnih razloga, na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, čak i ako su bitni za svrhu prikupljanja; (b) na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas u svrhu slanja promotivnog materijala ili izravne prodaje ili za provođenje istraživanja tržišta ili komercijalne komunikacije, putem automatiziranih sustava bez intervencije operatora putem e-pošte i/ili putem uobičajenih telefonskih marketinških metoda i/ili papirnom poštom
 • podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka.

U gore navedenim slučajevima, kada je potrebno, Voditelj obrade obavijestit će treće strane kojima su Vaši osobni podaci priopćeni o mogućem ostvarivanju Vaših prava, osim u specifičnim slučajevima (npr. kada se takvo ispunjenje pokaže nemogućim ili uključuje korištenje sredstava koja su očito nesrazmjerna zaštićenom pravu).

 

10. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Navedena prava možete ostvariti u bilo kojem trenutku:
slanjem preporučenog pisma s potvrdom primitka na adresu Voditelja obrade S.C. Fuchs Condimente RO S.R.L., 115300 Curtea de Argeș, Str. Nordului 41-43, Romania.

 • slanjem e-pošte na dpo@fuchs-condimente.ro.

11. VODITELJ I IZVRŠITELJ OBRADE

Voditelj obrade je:

 • S.C. Fuchs Condimente RO S.R.L

Imena izvršitelja obrade i osoba zaduženih za obradu bit će objavljena na Vaš specifičan zahtjev slanjem poruke e-pošte na sljedeću adresu dpo@fuchs-condimente.ro.
Ažurirani popis izvršitelja obrade čuva se u sjedištu Voditelja obrade na adresi S.C. Fuchs Condimente RO S.R.L., 115300 Curtea de Argeș, Str. Nordului 41-43, Romania.

12. AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Obavještavamo Vas da će se ova politika, izrađena sukladno čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) periodično ažurirati, što će biti istaknuto na Stranici.
Posljednja izmjena [Lipanj 2019]